1. Препоръчва се докладите да се подготвят и представят в следния формат за публикуване:

- Заглавие на статията. Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения.

- Инициали и имена на всички автори

*Пример: Р. Икономов 1, Т. Стоянова 1, А. Бочева 2;

- Име на институцията;

*Пример: Втора хирургия, Александровска болница, гр. София

- адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.

*Моля, за актуален e-mail адрес.

2. Текстът на научния доклад, таблиците и легендите към тях следва да са написани в електронен вариант – формат на Microsoft Word с интервал 1,5 и размер на знаците 12, шрифт- Times New Roman.

3. Статиите, които съдържат емпирични данни следва да включват - Теоретични предпоставки, Цели, Задачи, Хипотези, Изследвани лица, Методи, Резултати, Обсъждане, Изводи, Литература.

4. Освен интегрирани в текста, всички илюстрации (таблици, графики, фигури, диаграми) се представят и в отделен файл. Фигурите да са представени и във формат jpg или tif и задължително да са извън word текстовия файл.

5. Редколегията си запазва правото да разпространява в печатна и електронна форма всички публикувани в Българското списание материали.