ЧЛЕНСКИЯТ СЪСТАВ СЕ СЪСТОИ ОТ:

  • Редовни членове
  • Почетни членове

КОЙ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА:
Редовен член на БХД може да бъде всеки правоспособен български лекар, който се занимава практически или научно с хирургия или има определени практически или научни интереси към хирургията.
Почетен член може да бъде лице, което има определени заслуги за развитието и поощряването на хирургията.
За почетни членове могат да бъдат избрани лица с българско поданство и чужденци.

КАК МОГА ДА СТАНА ЧЛЕН:
Приемането на членовете се осъществява чрез териториалните ХД.
Българи хирурзи, работещи в чужбина могат да станат членове на БХД чрез Президиума на БХД.
Българи хирурзи с чуждестранна диплома могат да станат членове на БХД след легализиране на дипломата по законен път.
Членуването в БХД на лекари придобили специалност по хирургия е факултативно.

ВАЛИДНОСТ НА ЧЛЕНСТВОТО:
Прекратяване на членството става при доброволно напускане, при изключване и при смърт.