Мисия:

Българско хирургическо дружество (БХД) е професионално съслова научна организация на лекари-хирурзи. БХД членува колективно в Съюза на научните медицински дружества и поддържа делови отношения с него и му сътрудничи. БХД е сдружение с идеална цел и юридическо лице със седалище гр. София. То е приемник и последовател на целите, традицията и дейността на българското републиканско хирургично дружество. Дружеството има обществена ангажираност като организация, която е в отношение с аналогични професионални, синдикални и обществени организации. БХД поддържа връзки с териториалните дружества и с тези в чужбина.

Цели:

  • Да обедини хирурзите в България.
  • Да отстоява и защитава професионалните интереси на своите членове с всички законни средства.
  • Да внесе единство в тяхната професия и техните стремежи.
  • Да защитава престижа на българския хирург.
  • Активно да участва в определяне на държавната здравна политика по отношение на хирургичната помощ, като участва в създаването на нормативната база.
  • Активно да работи за развитието на хирургията в България.
  • Да подпомага своите членове в професионалното им израстване.
  • Да участва в организацията за специализация на лекари за хирурзи и организацията на система за усъвършенстване на специалисти по хирургия.
  • Да участва в съответните специализирани комисии в МЗ. 2.7.1. Да осигурява компетентни консултации и вещи лица при възникнали съдебно медицински проблеми и необосновани обвинения по професионалната дейност на своите членове, като защитава авторитета и правата им.

Сътрудничество и партньорство:

БХД създава и поддържа контакти с аналогични хирургически организации в чужбина. Организира симпозиуми и конференции по текущи и актуални проблеми на хирургията. Търси международно участие в тях. Следи всички международни прояви (симпозиуми, конференции и конгреси) в областта на хирургията и информира текущо членовете си. Подпомага членовете си за индивидуално и групово посещение на тези прояви и улеснява членовете си за участие в тях. Кани видни чуждестранни специалисти в областта на хирургията за участие в научни начинания и за изнасяне на лекции на актуални теми. Съдейства за аналогични прояви на свои членове в страната и чужбина. Съдейства за организиране на междуболнично и междуклинично сътрудничество със съответни хирургични отделения и клиники в страната. Издава от името на ръководството характеристики и препоръки за посещение на клинико-хирургични заведения, за специализация в чужбина.
БХД съдейства за изготвяне на съответни програми за следуниверситетско хирургическо образование.
БХД взаимодейства с другите научно медицински дружества в страната при решаване на интердисциплинарни проблеми.
Определя и предлага експерти на доброволни начала при решаване на диагностично лечебни спорове на републиканско равнище.
БХД работи за възприемане на основните принципи на правата на човека в битността му на пациент и за спазване на правилата на медицинската етика, възприети от Организацията на обединените нации и от Кодекса на лекарската етика на БЛС.