За Сборник доклади от Национален конгрес по хирургия

Сборник доклади от Национален конгрес по хирургия е официално издание на Българско Хирургическо дружество. Сборникът се издава в онлайн формат в интервал 2 години.

Издател: Българско хирургическо дружество

 

ISSN 2603-4034 

 

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите за следващото издание: 30 август 2018 г.