Устав

Глава първа
Основни положения
Чл. 1/1/ Българското хирургическо дружество (БХД) е национална, доброволна, демократична научна  организация на хирурзите от цялата страна.
/2/ БХД и неговите звена извършват своята дейност съобразно законите в страната и настоящия устав.
Чл. 2. БХД е приемник и последовател на целите, традициите и дейността на републиканско Научно дружество по хирургия.
Чл. 3. БХД членува колективно в Съюз на българските медицински специалисти, който е регистрираното юридическо лице, поддържа делови отношения с него, приема неговите цели и му сътрудничи за тяхното осъществяване.
Чл. 4. (1) БХД поддържа тесни професионални и научни контакти с други национални хирургични дружества.
(2) БХД взаимодейства и сътрудничи с Националния съсловен съюз на лекарите-хирурзи (НССЛХ), както и с други научни, професионални, синдикални и обществени организации, чиито цели и действия не противоречат на настоящия устав.
Глава втора
Цели на БХД и предмет на дейност
Чл. 5 /1/ Основната цел на БХД е да работи за развитието на хирургията в България, да спомага за развитието на хирургичната наука и за повишаване квалификацията на българските хирурзи.
/2/ БХД действа и съдейства при решаване на проблеми на съсловието на хирурзите в колаборация с НССЛХ, БЛС и други заинтересовани организации.
/3/ БХД използва всички разрешени от закона средства за реализиране на своите цели.
Чл. 6. Своите цели БХД реализира като:
1.    прави предложения за подобряване на държавната здравна политика по отношение на хирургическата дейност и на нормативната база в това отношение;
2.    организира конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви с българско и международно участие, включително мултидисциплинарни;
3.    участва в международния научен живот;
4.    осигурява информация за научни прояви у нас и в чужбина, свързани с хирургията или нейните подразделения.
5.    съдейства за популяризиране и използване опита и научните постижения на български и чужестранни хирурзи;
6.    съдейства за защита на интелектуалната собственост на своите членове;
7.    извършва по договаряне научни разработки, експертизи, консултации, рецензии, прогнози и т.н.;
8.    изготвя становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти, указания и други документи в областта на хирургията или засягащи хирургическата дейност;
9.    подготвя алгоритми за диагностика и лечение на хирургични заболявания, съгласувани с възприети подобни международни документи и в съответствие с правилата за добра клинична практика;
10.    организира участието на колективи в конкурси по български и чуждестранни програми и проекти, както и подпомага своите членове при организиране на специализации в други страни;
11.    съдейства за повишаване квалификацията на своите членове, включително за изготвяне на програми за следдипломно обучение по хирургия;
12.    осъществява дейност и съдействие за продължително професионално развитие на хирурзите;
13.    участва в акредитационни процедури и форми на продължаващо медицинско обучение  по хирургия;
14.    осъществява дейности по повишаване качеството на  продължаващото обучение по медицина сред хирурзите, по контрола върху провеждането му и резултатите от него, като се придържа към възприетите международни стандарти;
15.    определя и предлага експерти при решаване на диагностично-лечебни спорове, както и в работата на НЗОК, БЛС, НССЛХ;
16.    помага на своите членове и на съсловието на хирурзите за отстояване на професионалните права и интереси;
17.    работи за утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика в областта на хирургията;
18.    съдейства за организиране на междуболнично и междууниверситетско сътрудничество в областта на хирургията, както и със сродни европейски, международни и балкански организации;
19.    самостоятелно или съвместно с други организации изгражда постоянни или временни съвети, агенции и т.н.;
20.     участва в комисии и други обществени формирования за съгласуване на интересите и съвместна дейност;
21.     издава печатни материали;
22.     поддържа Интернет-сайт.

Глава трета
Членство, права и задължения
Чл. 7/1/ Членуването в Българското хирургическо дружество е доброволно.
/2/ Членове на БХД могат да бъдат български и чуждестранни физически лица.
/3/ Член на БХД може да бъде всеки правоспособен български лекар, който се занимава научно и/или практически с хирургия, има определени интереси към хирургията и приема устава на на БХД.
/4/ Приемането за член на БХД  в страната се осъществява от териториалните секции.
/5/ Приемането за членове на БХД на българи, работещи като хирурзи в чужбина, както и на чуждестранни граждани става от Пленума на БХД.
Чл. 8 /1/ Званието “Почетен член на БХД” може да бъде присъдено на български или чуждестранен лекар-хирург, който е получил национално или международно признание и има заслуги за развитието на дейността на БХД, на българската хирургия и обучението на млади български хирурзи.
/2/ Почетните членове на БХД се провъзгласяват от конгреса или националната конференция на БХД по предложение на Пленума на БХД.
/3/  Почетният член не плаща членски внос.
Чл. 9. Всеки редовен член на БХД има право:
1.    да избира и да бъде избиран в ръководствата на  БХД и неговите регионални секции;
2.    да участва в разискванията и вземането на решения от съответните структури на дружеството;
3.    да има свободен достъп до печатните органи и издания  на БХД, до Интернет-сайта и до информационни материали;
4.    да получава експертна професионална защита и подпомагане в  рамките на възможностите на БХД, в сътрудничество с НССЛХ;
5.    да бъде награждаван със звания и отличия на дружеството, с материални и морални награди;
6.    да бъде улесняван при повишаване на научно-професионалната си квалификация;
7.    да бъде информиран за дейността на дружеството и за неговите бъдещи прояви;
8.    да ползва препоръка от БХД при постъпване на работа у нас и в чужбина или при кандидатстване за членство в чуждестранни организации;
9.    да се обръща с въпроси, предложения, жалби, сигнали и становища до всички органи на БХД;
10.    да участва лично при разглеждането на случаи, при които се вземат решения по неговата дейност;
11.    да търси съдействие за защита на неговата интелектуална собственост.
Чл. 10 /1/ Всеки член на БХД е длъжен:
1.    да работи за постигане целите на БХД;
2.    да спазва Устава на дружеството;
3.    да спазва Кодекса за лекарската етика;
4.    да повишава квалификацията си;
5.    да участва в научните прояви на дружеството;
6.    да плаща редовно членския си внос.
/2/ Членовете на БХД могат да ползват правата си, само ако са платили членския си внос за текущата година.
/3/ За задължения на БХД членът отговаря до размера на членския внос. Членът на дружеството не отговаря лично за неговите задължения.
Чл. 11/1/ Членството в БХД се прекратява:
1.    с едностранно писмено заявление, изпратено до регионалната секция.
2.    със смъртта или поставяне под пълно запрещение на лицето.
3.    с отстраняване (изключване) от дружеството.
4.    при отпадане.
5.    със закриване на БХД.
/2/ Отстраняването от дружеството се извършва от регионална секция, когато членът:
1.    нарушава съществени разпоредби на Устава.
2.    наказан е с влязла в сила присъда за лишаване от свобода.
3.    извършил е неетични прояви и е накърнил престижа на БХД.
/3/ Решението, взето по реда на ал. 2, може да се обжалва пред Пленума на БХД, чието решение е окончателно.
Глава четвърта
Организационна структура на БХД
Чл. 12 /1/ Българското хирургическо дружество организира своята дейност чрез регионални секции, изградени на териториален принцип на базата на областен и/или университетски център.
/2/ Към БХД могат да бъдат изградени национални секции по определени проблеми.
/3/ Решение за създаването или закриването на регионални секции се взема от националната конференция или конгреса на БХД.
Чл. 13/1/ Общото събрание на членовете на регионалната секция е негов висш ръководен орган.
/2/ Общото събрание на регионалната секция:
1.    утвърждава свой научен план и  задачи в съответствие с устава на БХД, основния научен план на БХД и съгласувано с ръководството на БХД;
2.    избира ръководство в състав от 3 до 5 души, включващи председател, зам.- председател, секретар, и определя неговите задачи;
3.    приема финансовата сметка за приходите и разходите (ако има такава);
4.    избира пълномощници за Общото събрание на БХД;
5.    приема правилник за своята дейност;
6.    прекратява индивидуално членство в БХД;
7.    приема решения по други въпроси от дейността на регионалната секция.
/3/ Общото събрание се свиква, като се оповестява с писмена покана и печатни съобщения най-малко 10 дни преди провеждането му.
/4/ Събранието взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако самото то приеме по-високи критерии.
Чл. 14. Председателят на регионалната секция:
1.    представлява БХД в дейността на регионалната секция;
2.    представлява регионалната секция;
3.    организира и ръководи дейността на регионалната секция  в изпълнение решенията на Общото събрание на членовете и ръководството на дружеството;
4.    свиква и ръководи заседанията на Общото събрание и ръководството на регионалната секция;
5.    изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на БХД и Общото събрание на членовете на регионалната секция.
Чл. 15. Регионалната секция на БХД:
1.    работи за осъществяване целите и предмета на дейност на БХД;
2.    подпомага членове си в творческата им дейност и в защита на техните професионални права и интереси;
3.    организира самостоятелно или съвместно с други организации конференции, симпозиуми и други научни прояви;
4.    контролира и подпомага квалификацията на членовете си;
5.    издържа дейността си от членски внос, спонсорство и други източници;
6.    съдейства за осъществяване на научен обмен с наши и чуждестранни организации на хирурзи и лекари;
7.    прави предложения до ръководства на учебни заведения, болници, държавни и общински институции за подобряване и развиване на хирургическата дейност.
Чл. 16. В ръководството на Регионалната секция е препоръчително да бъде включен областният хирург.
Чл. 17. С решението за създаване на регионални секции се определят техните конкретни задачи и ред на функциониране.

Глава пета
Органи за управление и контрол
Чл. 18. Органите за управление и контрол на БХД са:
1.    Национален конгрес по хирургия.
2.    Общо събрание на БХД.
3.    Управителен съвет.
4.    Председател.
5.    Контролен съвет.
Чл. 19. /1/ Националният конгрес по хирургия е върховната научна проява, която се свиква на две години. Организацията и подготовката на конгреса, мястото на провеждане, научната тематика и международното участие се определят от Управителния съвет на БХД.
/2/ Националният конгрес по хирургия обсъжда проблеми, свързани с развитието на различните клонове на хирургията и може да приема становища по тях, вкл. алгоритми за добра клинична практика (препоръки за лечение).
/3/ Заседанията на конгреса са открити и в тях могат да участват всички заинтересовани и регистрирали се лица.
/4/ Становища на конгреса се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 20 /1/ Върховен орган на БХД е Общото събрание, което се свиква по време на Национален конгрес по хирургия.
/2/ В Общото събрание на БХД участват задължително представители на регионалните секции, а доброволно – всички участници в националните научни конгреси.
Чл. 21 /1/ Общото събрание на БХД:
1.    изменя и допълва Устава;
2.    взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
3.    избира председател и трима зам.- председатели на дружеството;
4.    избира Управителен съвет на БХД в състав от 25 души. Председателят и зам.- председателите са членове на Управителния съвет по право;
5.    избира Контролен съвет на БХД в състав до 3 лица и неговия председател;
6.    избира главен редактор на сп. „Хирургия”;
7.    предлага на Министерство на здравеопазването подходящи кандидати за национален консултант по хирургия и за хирург – член на комисията за лечение на болни в чужбина;
8.    приема отчета за дейността на Управителния съвет;
9.    приема годишния финансов отчет на сдружението;
10.    освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
11.    отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
12.    отменя решения на други органи на сдружението, противоречащи на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
13.    взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
14.    взема решения за участие в други организации;
15.    приема насоки и програми за развитие на дейността на БХД;
16.    приема двугодишна програма за научни прояви, като чрез нея се съгласува провеждането на националния конгрес по хирургия, както и на национални конференции по хирургически проблеми, по други хирургически специалности, на инициативи на регионални секции, хирургически клиники или отделения, фирми и др.;
17.    насрочва националните хирургически конгреси на БХД;
18.    взема и други решения, предвидени в Устава.
/2/ Всеки делегат има право на един глас.
/3/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи и звена на БХД.
/5/ Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1 (устав) и 2 (преобразуване, прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
/6/ Решенията по чл. 21, ал. 1, т.3 се вземат с тайно гласуване за председател, а зам.-председателите се избират с явно гласуване. Председателят има право да предлага зам.-председатели, като спазва регионалното разпределение в страната.
/7/ Решенията по чл. 21,  ал. 1, т.4 (УС) и т. 5 (КС) се провеждат с явно гласуване.
/8/ Решенията по чл. 21, ал. 1, т.6 (главен редактор) се провеждат с явно гласуване.
/9/ Решенията по чл. 21, ал. 1, т.7 (национален консултант) се провеждат с тайно гласуване.

Чл. 22 /1/ Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да бъдат обсъждани повдигнатите въпроси.
/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародването.
Чл.23 /1/ На заседанието на Общото събрание се води протокол.
/2/  Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Чл. 24 /1/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет като Извънредно общо събрание.
/2/ Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.
/3/ Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общото събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/4/ Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена попощата, по факс или по e-mаil.
/5/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; проект за решение, дата, час и място за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
/6/ времето от поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете му най-късно до датата на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Чл. 26 /1/ Управителният съвет на БХД, избран от Общото събрание по време на Конгреса:
1.    ръководи и организира дейността на БХД съобразно Устава и решенията на конгреса;
2.    осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание или на Извънредно Общо събрание;
3.    избира членове на редколегията на сп. “Хирургия”;
4.    избира секретар-касиер на дружеството;
5.    присъжда награди и звания;
6.    приема конкретни програми за научната и професионална дейност на БХД;
7.    определя датата, мястото, проблемите и програмата на научните хирургически конгреси;
8.    определя отношението и участието на дружеството в чуждестранни организации на лекари и хирурзи;
9.    обсъжда бюджета за дейността на БХД и отчета за неговото изпълнение;
10.    приема вътрешни нормативни документи за функциониране на дружеството;
11.    предлага размера на членския внос;
12.    обсъжда проблеми, свързани с лекарската етика;
13.    подготвя и внася в Общто събрание и конгреса отчет за дейността на БХД;
14.    представлява дружеството и определя обема и вида на представителната власт на отделните негови членове;
15.    разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
16.    формира временни и постоянни комисии и съвети по различни проблеми (вкл. етични), съставени от членове на дружеството, а при необходимост – и от външни експерти;
17.    обявява и провежда конкурси, свързани с хирургическата наука и практика;
18.    определя участници в международни конгреси в чужбина, когато финансово се подпомагат от дружеството;
19.    извършва ликвидацията на дружеството, когато е взето решение от конгреса за прекратяване на дейността му;
20.    изпълнява и други задачи, възложени от другите органи на БХД или произтичащи от настоящия Устав.
21.    взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
22.    взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението, като представя свои становища и/или експерти за оптимално решаване на спорни проблеми и казуси в областта на здравеопазването.
/2/ Управителният съвет се свиква най-малко веднъж в годината от председателя или по искане на една трета от неговите членове. Ако в последния случай не се свика УС в едномесечен срок, неговото заседание се организира от членовете, направили искането.
/3/ Поканата за свикване на Управителния съвет се изпраща най-късно 15 дни преди определената дата, като в нея се посочва дневният ред, часът и мястото на провеждането му.
/4/ Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват най-малко половината от неговите членове. При липса на кворум заседанието на УС се отлага с един час и се провежда при същия дневен ред и място, независимо от броя на присъстващите.
Чл.27 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверяна в протокола от председателстващия събранието.
/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато е предвидено по-голямо мнозинство.
/4/ Управителният съвет може да взема решения по изключение по спешен проблем, без да бъде свикано заседание, ако протоколът за предлаганите решения бъде подписан без забележки и възражения или подкрепен писмено, по факс или e-mail от всички членове на Управителния съвет.
Чл. 28 /1/. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет на БХД, избран за срок от 2 (две) години.  Председателят се избира от Общото събрание две години преди встъпването му в длъжност. До встъпването му в длъжност сдружението се представлява от действащия в момента председател.
/2/ Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството; да го представлява заедно и поотделно със заместник-председателите и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
/3/ Председателят на Управителния съвет:
1.    ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет;
2.    организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3.    организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество (ако има такова);
4.    сключва трудови и граждански договори  със служители на дружеството (ако са назначени такива), освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
5.    представлява дружеството заедно и по отделно със заместник-председателите и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
/4/ Едно лице не може да бъде избирано за председател на Управителния съвет за два или повече последователни мандата.
Чл. 29. Заместник-председателите, избрани за срок от 2 /две/ години по реда на чл. 21, ал. 1, т.3 и ал. 6 от настоящия устав, подпомагат председателя в дейността; представляват дружеството заедно и поотделно с председателя и го заместват по време на негово отсъствие.
Чл. 30. Секретар-касиерът, избран за срок от 2 (две) години по реда на чл. 26, ал. 1, т. 4 на настоящия устав, отговаря за архива и цялостната документация на сдружението и/или поддържа, организира заседанията на Управителния съвет, организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на Управителния съвет и на дружеството; организира информационнио обслужване на членовете на дружеството; организира и отговаря за събирането на членския внос и др.
Чл.31 /1/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от две години.
/2/ Управителният съвет е в състав от 25 (двадесет и пет) членове, които са членове на дружеството.
/3/ В състава на Управителния съвет влизат председател, двама зам.-председатели, секретар-касиер и членове, между които избраният бъдещ председател на Управителния съвет с незапочнал мандат и бившият председател на Управителния съвет с непосредствено изтекъл мандат.
/4/ Едно лице не може да бъде избирано за зам.-председател, секретар-касиер или член на Управителния съвет за повече от два последователни мандата.
Чл. 32 /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
/2/ Управителният съвет приема правила за работата си.
/3/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
/4/ Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
Чл. 33.  Контролният съвет, избран от Общото събрание по време на конгреса:
1.    следи за спазването на Устава в дейността на ръководните органи и звена на дружеството;
2.    проверява финансовото и материалното състояние на дружеството;
3.    следи за правилното съхраняване и използване имуществото на дружеството (ако има такова);
4.    изготвя самостоятелен доклад за дейността си пред конгреса или конференцията;
5.    може да изисква свикване на извънредно заседание на Управителния съвет по проблеми, които счете за важни.
Чл. 34. Главният редактор на сп. „Хирургия” се избира с мандат за две години  има право да бъде избиран за два последователни мандата.
Чл. 35. Кандидатите за председател на БХД и за главен редактор на сп. „Хирургия” се издигат на базата на колективни и индивидуални номинации. Номинациите постъпват в Управителниуя съвет до един месец преди конгреса за предварително обсъждане. Номинираните кандидати представят кратка своя програма пред Общото събрание на БХД, което провежда избора в дните на конгреса.

Глава шеста
Средства и имущество
Чл. 36. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество.
Чл. 37 /1/ Източниците на средства за дейността на дружеството са:
1.    членски внос;
2.    спонсорство;
3.    дарения, завещания, помощи и др.
4.    лихви и дивиденти;
5.    собствена стопанска дейност, съответстваща на закона;
6.    допълнителни целеви вноски по решение на Общото събрание;
7.    вноски/дял от вноски от научна, изследователска, квалификационна дейност и продължаващко медицинско обучение;
8.    други източници, разрешени от закона.
/2/ Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от законите, които я регулират.
/3/ Дружеството не разпределя печалба.
Чл. 38. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание, а начинът на събирането му, освобождаването от заплащането му и неговото използване се определят от Управителния съвет на БХД.
Чл. 39. Самостоятелно или съвместно с други организации БХД може да създава различни фондове, фондации, творчески бази, печатни органи. Статутът и дейността на такива звена се уреждат с устава и правилници, приети от Управителния съвет.
Чл. 40. За издаването на печатния орган на БХД – сп. “Хирургия” – се използват средства от спонсори, а при възможност –  собствени средства.

Глава седма
Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 41. Печатът на БХД е кръгъл с надпис по периферията “Българско хирургическо дружество” на български език в горната част, а в долната – на френски език “Societe de chirurgie Bulgare”. В центъра  има ръка на хирург, държаща скалпел; долу – графично изображение на разорана земя; горе – графично изображение на слънце, символизиращи усилията в полето на науката.
Чл. 42. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се решават съобразно действащото законодателство.
Чл. 43. Настоящият Устав е приет от Общо събрание на  дата 05 февруари 2004 г., изменен и допълнен от Общото събрание на БХД на 12 октомври 2012 г.